Finanční management

Jedná se o komplexní službu obsahující zejména:

  • agendu přípravy a kontroly ročního plánu a plánu cash flow,
  • controllingu,
  • reportingu,
  • řízení procesu vymáhání a inkasa pohledávek,
  • risk managementu – obzvláště pak řízení kreditního rizika odběratelů, řízení závazků & příprava splátkových kalendářů, zajištění financování, restrukturalizace úvěrů, ekonomické vyhodnocení investic.

Služba může zahrnovat i revizi nebo pomoc při stanovení cenotvorby podniku, přípravě obchodního plánu nebo poradenství při stanovení strategie a strategických plánů, přípravu citlivostních analýz a simulace ekonomických modelů aj.

Jedná se službu zahrnující široké množství činností. Nejčastěji na počátku spolupráce analyzujeme finanční výsledky společnosti. Následně plánujeme nebo provádíme revizi finančního a cash-flow plánu., případně i plánu obchodního. Součástí plánování je aplikace systému řízení na bázi modelu BSC (Balance Score Card).

Součástí služeb finančního managementu je nastavení nebo úprava controllingu (jaké ukazatele se budou měřit). S nastavením controllingu souvisí i poskytování periodických výstupů o výkonnosti a stavu hospodaření podniku, což zaštiťuje reporting.

Klademe velký důraz na nastavení risk managementu

Dále procházíme jednotlivé agendy finančního řízení, a buď je zavádíme, zdokonalujeme nebo v nich pokračujeme. Všeobecně klademe velký důraz na nastavení risk managementu v oblasti řízení inkasa pohledávek a koncentrace obliga na jednotlivé odběratele. Naopak při vysoké zadluženosti firmy obzvláště ve vztahu s dodavateli komunikujeme a domlouváme např. splátkové kalendáře s cílem odvrátit případné riziko insolvence.  Před přípravou splátkového kalendáře pečlivě počítáme, zda je reálné jej dodržet. Ve vztahu se státními orgány domlouváme řízené odklady splátek daňových povinností nebo rovněž splátkové kalendáře.

V rámci výkonu finančního řízení dáváme v závislosti na mandátu buď podněty k úsporám nákladů, nebo je za klienta vykonáváme. V neposlední řadě provádíme kontrolu zaúčtování, participujeme na účetní závěrce, komunikujeme s daňovým poradcem a auditorem. Připravujeme výroční zprávu.

Kontaktujte nás a zajistěte si finanční management ještě dnes!